Medlemsbetingelser

 • 1. MEDLEMSKAB AF HG Fitness

Medlemskab af HG Fitness kan tegnes af myndige personer, som:

 1. Generelt har et godt helbred
 2. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af HG Fitness.
 3. Personer, under 18 kan tegne et medlemskab, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.
 4. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at kunne træne i HG Fitness.
 5. Medlemmer under 15 år kan træne i HG Fitness i selvskab med en instruktør.
 6. Medlemmet får udleveret en brik til dør/system, så snart betalingen ved oprettelse er gået igennem. Brikken tilhører HG Fitness, og Medlemmet kan personligt disponere over det. Brikken kan ikke overdrages eller udlånes.
 7. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i Medlemsaftalen. 
 8. Medlemskabet af HG Fitness kører over en periode på 3, 6 eller 12 måneder, efter eget valg. Medlemskabet er fortløbende og afsluttes ved at medlemmet selv stopper næste betaling.
 9. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.
 10. Medlemmet har ret til at benytte sig af tilgængelige tilbud i hold og fitness.
 11. HG Fitness vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.
 12. Holdtræning: Man kan tilmelde sig et fastsat antal hold over 14 dage. Man kan senest afmelde sit hold 2 timer inden holdstart, såfremt der ikke meddeles andre tidsintervaller. Ved gentagne udeblivelser fra tilmeldte hold, kan medlemmet nægtes adgang til holdtræning i en given periode.
 13. HG vil så vidt muligt tilpasse åbningstid til medlemmernes ønsker og adfærd. Der kan opstå ændrede åbningstider i forbindelse med helligdage, vedligeholdelse og force majeure.
 14. HG Fitness vil være bemandet på bestemte tider, du kan altid se de gældende bemandingstider på vores hjemmeside: hg-fitness.dk
 15. Der er kameraovervågning i centret. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 • 2. BETALING AF MEDLEMSKAB
 1. Medlemmet kan betale via Nets hver 3, 6, eller 12 mdr. inklusiv indmeldelsesgebyr. Medlemskabet kan købes online eller i bemandingstiden i HG Fitness. Vi sender en mail, når brikken er parat til afhentning i receptionen, dette sker så snart onlinebetaling for medlemskabet er gået igennem.
 2. Betaling foregår via medlemmets betalingskort.
 3. Restbeløb tilbagebetales såfremt HG Fitness har opsagt Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning.
 • 3. MEDLEMMETS ANSVAR

Medlemmet forpligter sig til at:

 1. Gøre sig bekendt med og følge HG Fitness’ til enhver gældende regler og retningslinjer.
 2. At få en træningsgennemgang på maskinerne ved opstart, eller inden for de første 3 måneder.
 3. Afholde sig fra at bruge dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarkstil enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. HG Fitness vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i HG Fitness under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.
 4. Informere HG Fitness ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information.
 5. Registrere sig ved ankomst, før medlemmet benytter sig af HG Fitness. HG Fitness vil kunne kræve, at medlemmet fremviser legitimation.
 6. HG Fitness skal hurtigst muligt informeres om eventuelt tab af brik. HG Fitness vil herefter spærre kortet og lave en ny brik. Ved udstedelse af ny brik forpligter Medlemmet sig til at betale et gebyr i henhold til de til enhver tid gældende priser.
 7. Medlemmet er ansvarligt for at opbevare brikken på en sådan måde, at det ikke bliver misbrugt af andre. HG Fitness skal hurtigst muligt informeres ved mistanke om misbrug.
 8. Medlemmet får adgang til HG Fitness bookingsystem via sin personlige profil. Medlemmet må ikke give andre fysiske eller juridiske personer adgang ved deling af login-oplysninger mv.
 • 4. PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION
 1. HG Fitness vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. (GDPR)
 2. Medlemmet giver samtykke til, at HG Fitness gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på medlemmets aktivitet, om medlemmet har tilmeldt sig holdtimer eller anden aktivitet, og om Medlemmet har frameldt sig holdtimer.
 3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin træningshistorik og kan kræve at få denne slettet.
 4. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at HG Fitness kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS, MMS m.fl.). Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.
 5. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemsaftalen løber og i en periode på seks måneder efter ophør af denne. Dette er blandt andet for at kunne give Medlemmet de fordele, der følger af at have været medlem af HG Fitness
 6. Generel information fra HG Fitness om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har anført.
 • 5. MEDLEMSKAB I BERO
 1. Medlemmet kan IKKE søge om at få sit medlemskab i HG Fitness sat i bero.
 • 6. OPSIGELSE
 1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til HG Fitness inden for to uger efter indgåelse af Medlemsaftalen. Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 2. Medlemskabet slutter automatisk, såfremt medlemmet selv stopper sin næste Nets betaling. Der er ingen opsigelsesperiode.
 3. Medlemskabet kan ikke opsiges i en allerede indbetalt periode.
 4. HG Fitness har ret til at spærre medlemskabet i en bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen.
 5. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel fra HG Fitness
 6. Overtrædelse af dopingbestemmelserne, herunder undladelse af at afgive dopingprøve på anmodning.
 • 7. PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI 
 1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. HG Fitness er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet.
 2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Hvis Medlemmet glemmer ejendele under opbevaring i skabene i efter almindelig lukketid, har HG Fitness ret til at bryde Medlemmets lås op og opbevare ejendelene. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger. HG Fitness kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele, heller ikke i nævnte periode.
 3. HG Fitness er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.